EŞREFOĞLU İLÂHİLERİ SERÎSİ


            Saygıdeğer Gönül Dostlarımız;

            Eşrefoğlu Rûmî Hazretleri’nin Dîvânı’ndan bestelenmiş eserlerden oluşan albüm serîmizi takdim etmekten mutluluk duymaktayız.
            Öncelikle dînî mûsikî eserlerini sadece nağmelerinin zenginliğine kapılarak değil, güftelerdeki mânâ zenginliğini düşünerek, tefekkür ile dinlememiz ve vurgulanan aşkı idrâke gayret etmemiz gerektiğini bu albüm çalışması esnâsında da bir kez daha hissetmiş olduğumuzu belirtmeliyiz.
            Eserlerde vurgulanan İlâhî aşkın ve terennüm edilen nağmelerin, âdetâ icrâ esnâsında Bezm-i Elest’deki ilâhî nidâyı hatırlatan bir unsur olduğunu belirtmiştik.
            İlk albümden itibâren birbirine makam tertibi ile bağlı eserleri zikir ile birlikte icrâ ettik. Bu, çalışmayı câzip hâle getirmek veya aksesuar olsun diye değildi. Zîrâ zikir böyle bir gâye için kullanılacak bir meta’ asla değildir. Zikir ilâhîleri Kurân-ı Kerîm’de “Dikkat edin, kalbler ancak zikirle huzur bulur” Hitâb-ı İlâhî’sine ma’tuf olarak, dînî mûsikîde önemli bir yer tutar.
            Çalışmalarımız esnasında bestelerin önemli bir kısmının zikir için bestelenmiş, zikir tavrına ve usûllerine uygun eserler olduğunu gördük. Zikirlerin seyri bakımından gerekli olan makam tertîbleri için yeni eserler oluşturmak îcâb etti. Bu eserlerin bestelerinde de bu noktayı göz önünde bulundurmaya gayret ettik. Dolayısı ile bu eserleri zikir ortamını bir nebze hissettirecek tavırda icrâ etmeye özen gösterdik.

            Çalışmamızın güzelliklere vesile olmasını dileriz. Duâlarınızla...

                                                                                                 Ahmed Şahin, Mehmet Kemiksiz
                                                                                                                               Mayıs / 2008

 

CD'ler

İçerikEşrefoğlu İlâhiler (1)
 


1-   Ey Allahım Beni Senden Ayırma
2-   Aşkın Odu
3-   Bismillahım
4-   Aç Gözün
5-   Lâ ilâhe illallah
6-   Estâğfirullah Tevbe
7-   Sultanı Gözlerim
8-   Vatan Arzuladım
9-   Yürek Yâresi
10- Cem Olmuş Dervişler
11- Aşk İle Ol Aşık
12- Tevbeye Gel

 Eşrefoğlu Gülistânı (2)
 

1-   Düşeli bu aşkın eline
2-   Bir ben değil seni seven
3-   Ol dostu ben sevmişem
4-   Muhammed cümlenin şâhı
5-   Tecellî şevk-i dîdârın
6-   Bî dîl ü cân bî cân olmuşam
7-   Nideyim sabredebilsem
8-   Gâhi gâh kendime gelirem
9-   Dost derdi
10- Ne olayın derviş olsam
11- Ey gönül bir derde düş
12- Nedir bu derdin çâresi?
13- Seni seven âşıklarınEşrefoğlu Gülistânı (3)
 


1-   Bahr-i ummân kuşuyam
2-   Görelden yüzünü
3-   Gel gel berû dertli gönül
4-   Rebâb Taksimi
5-   Kim ki dost yolunda
6-   Bu gönlüm şehrini
7-   Ben dost hevâsına düşdüm
8-   Tanbur ve Ney Taksimi
9-   Nakkâşımız bizi ezel
10- Bu dervîşlik yoluna
11- Kim ki cân vermez bu yolda
12- Kanun Taksimi
13- Ezelden aşk oduna
14- Ey dost senin yoluna
15- Bu dünyâya verme gönül
16- Ney Taksimi
17- Ey hevâsına tapan
18- Arşdan yüce kurulmuş
19- Devlet istersen devlet
 


İrtibat için: info@dinleneyden.com

Ana Sayfa Geri